KCB/2020/OP/20 - extern - Lector (100%)
Betrekking
Functie:
Onderwijzend personeel
Departement:
Koninklijk Conservatorium Brussel
Aanstelling:
Statutair
Volume:
100% - niet opsplitsbaar
Duur:
01/10/2019 - 30/09/2020
Details

Taakomschrijving

Het Koninklijk Conservatorium Brussel, School of Arts van de Erasmushogeschool, staat voor 180 jaar artistieke excellentie en muziekopleidingen met internationale renommee in Brussel. De artistieke en pedagogische uitstraling van het KCB reikt moeiteloos tot over de stadsgrenzen, overheen Vlaanderen, België, Europa, tot zelfs grote delen van de wereld. Het karkas van het KCB mag dan oud en beleerd zijn, het hart is jong en creatief. KCB Biedt vijf verschillende opleidingen aan: Academische Bachelor, Master en Postgraduaat Muziek, Professionele Bachelor Muziek, Specifieke Lerarenopleiding Muziek.

Jouw taak zal bestaan uit :
Opleidingshoofd Musical 20%; onderwijsopdracht in de professionele Bachelor Musical, opleidingsonderdelen dansexpressie, dramaturg eigen werk, stagecoördinatie, Regie Musical productie.

Binnen onze organisatie bieden we je graag een boeiende en afwisselende functie waarin je vertrouwen, autonomie en flexibiliteit krijgt om je job zinvol uit te bouwen en jezelf persoonlijk te ontwikkelen. We geloven sterk in vrijheid en openheid en zetten in op duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden zijn verankerd in onze missie en visie en worden weerspiegeld binnen de hele hogeschool. We verwachten van toekomstige collega’s dat ze onze missie, visie en waarden onderschrijven.

De humanistische Erasmushogeschool Brussel (EhB) is met haar 26 bachelor- en masteropleidingen en met haar 5.500 studenten niet de grootste instelling van Vlaanderen, maar wel een van de kwalitatief beste hogescholen. Waarom? Omdat we van kwaliteit een punt maken: met goed en aantrekkelijk onderwijs, een intensieve studie- en studentenbegeleiding en een correcte en aangepaste onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur. Voeg daar alle troeven van Brussel bij en je krijgt een ongelooflijk aantrekkelijke en zelfs uitdagende mix van mogelijkheden.

Profiel

Het opleidingshoofd organiseert, coördineert en behartigt de goede werking van de opleiding en dit zowel op pedagogisch als op organisatorisch vlak. Hij/zij zorgt samen met de directeur voor de implementatie van het opleidingsprogramma.
·        Het opleidingshoofd rapporteert aan de directeur.
·       Het opleidingshoofd werkt in overleg met andere personeelsleden met een coördinerende functie ( kwaliteitszorgcoördinator, onderzoekscoördinator, departementaal Coördinator,…)
·       Plannen, organiseren en voorzitten van vergaderingen
·       Functionerings- en evaluatiegesprekken voeren met leden van het onderwijzend personeel verbonden aan de opleiding
·       Deelnemen aan selectiecommissies
·        Het werkingsbudget opvolgen
·       Onderzoek en maatschappelijke dienstverlening stimuleren
·       Nieuwe medewerkers onthalen
·       De visie op de opleiding voorbereiden en bewaken
·       Het curriculum van de opleiding opvolgen
·       Advies geven over het te volgen beleid van de opleiding
·        Advies geven over de personeelsformatie
·       Advies geven aan de directeur over de evaluatie van personeelsleden verbonden aan de opleiding
·       Advies geven over de departementale begroting
·       Advies geven over de planning en gebruik infrastructuur
·       Advies geven over onderwijs- en studentenaangelegenheden
·       Aanspreekpunt zijn voor studenten en ouders
·       Actief deel uitmaken van de departementale beleidscommissie
·       Zelfevaluatierapport en terugmeldingsrapport inzake visitatie opvolgen (in samenspraak met directeur en KZ verantwoordelijke)
·       Ondersteuning geven bij het opmaken van college- en examenroosters
·       Bewaken van de eindcompetenties van de opleiding
·       Promotie van de opleiding opvolgen in samenspraak met departementale PR-verantwoordelijke
·       De regelgeving opvolgen
·       Het departement vertegenwoordigen in werkgroepen
·       Contacten met het beroepenveld onderhouden en bevorderen
·       Internationalisering van de opleiding volgen.
Belangrijkste Profielkenmerken
·       Stimuleert en begeleidt anderen om hun persoonlijke kwaliteiten optimaal in te zetten in hun huidige functie en om hun talenten te ontwikkelen ten behoeve van hun loopbaan
·       Creatief
·       Laat zien lange termijn beleid te kunnen vertalen naar concrete doelstellingen
·       Signaleert problemen en kansen en handelt ernaar. Onderneemt actie op basis van problemen en (toekomstige) behoeften en kansen. Begint liever uit zichzelf dan af te wachten
·       Innovatief
·       Legt verband tussen kennis, de persoonlijke ervaringen en het beroepenveld. Handelswijze bijsturen vanuit het beroepenveld
·       Ontwikkelt en bestendigt formele en informele contacten binnen en buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking
Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, het krachtenveld in de eigen organisatie en andere omgevingsfactoren en weet deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of de organisatie. Bouwt relaties op met bedrijven en instellingen en onderhoudt deze
·       Toont aan een bepaalde zaak of probleem procesmatig van tevoren te kunnen doorleven, geeft hierbij risico’s aan en stelt acties voor om deze risico’s te vermijden
       Blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel.
·        Kan synergie aanbrengen in een groep collega’s en kan hen motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden
·       Helpt anderen en pleegt overleg stimuleert de werking van de groep
·       Is verantwoordelijk
·       Geeft in hoofdlijnen aan in welke richting de organisatie, de processen, het vakgebied en de omgeving daarvan zich bewegen. Plaatst bevindingen en gebeurtenissen in een breder verband. Formuleert doelstellingen voor het langetermijnbeleid.

Toelatingsvoorwaarden

Je behaalde een diploma van master in de muziek of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.  Op het ogenblik van de indiensttreding moet de kandidaat voldoen aan de bepaling van artikel V. 148 of artikel V. 149 $2 van de Codex Hoger Onderwijs.
Je voldoet aan de voorwaarden van artikel V 106 en V 107 van de Codex Hoger Onderwijs en aan de huidige taalwetgeving

Salarisschaal

  • Aantrekkelijk loon – je wordt betaald binnen het barema 502, volgens je kwalificaties en ervaring. Meer uitleg over de salarisschalen kan je vinden via volgende link.
  • Loon naar ervaring - naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector, kunnen diensten uit de privésector verrekend worden via de nuttige beroepservaring. Eventuele toekenning gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van je dossier.
  • Vakantie – je kan genieten van een gunstige verlofregeling
  • Woon-werkverkeer – volledige terugbetaling van het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding
  • Lerarenkaart – met een heleboel voordelen.
  • Lunchpauze – je geniet van eten aan democratische prijzen in ons bedrijfsrestaurant of gaat op zoek naar iets lekkers in het grote aanbod van onze hoofdstad
  • Brussel – een inspirerende werkomgeving waar elke dag iets nieuws te beleven valt

Opmerkingen

Concreet
Functie: Statutair tijdelijk vacant
Departement: KCB
Aard tewerkstelling: Lector
Vereist niveau: Master of minimum 15 jaar bewezen nuttige beroepservaring buiten het onderwijs.
Volume: 100% - Niet opsplitsbaar
Onderwijstaal: Nederlands
Duur: 1/10/2019 – 30/09/2020
Afsluitdatum: 31/08/2019

Overtuigd?
Is deze vacature je op het lijf geschreven, surf dan snel naar onze vacaturesite https://ses.ehb.be.

Solliciteren kan enkel digitaal via onze vacaturesite. Registreer je en voeg je cv, diploma, motivatiebrief en eventueel portfolio toe aan je profiel. Eenmaal je geregistreerd bent, dien je ook nog te solliciteren voor deze vacature. Sollicitaties die ons niet op tijd bereiken via onze site, kunnen we helaas niet aanvaarden. Let er dus op dat je alle stappen goed doorloopt. Na een geslaagde sollicitatie krijg je een bevestigingsmail.

Wij vragen ook om jouw CV, motivatiebrief, diploma en onderzoeksvoorstel en project op te laden in het systeem.

Op 31/08/2019 wordt de vacature afgesloten. In de dagen daarop screenen we alle kandidaturen op basis van het dossier in SES. We willen als hogeschool in het superdiverse Brussel een weerspiegeling zijn van de maatschappij; daarom houden we bij de selectie van kandidaten enkel rekening met je diploma, vaardigheden en kwaliteiten. Je leeftijd, afkomst, geslacht, geloof … doen er niet toe.

Als deze voldoende matchen met de vacature, word je uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Voor deze vacature zal dit plaats vinden tussen 5 en 15 september 2019. Houd hier alvast rekening mee in je agenda. U zal op tijd op de hoogte gebracht worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Heb je vragen over de inhoud van de functie dan kan je contact opnemen met Kathleen Coessens via mail Kathleen.coessens@ehb.be
Heb je administratieve vragen dan kan je terecht bij de personeelsdienst via ses@ehb.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Jurgen Stesmans
E-mail: Jurgen.Stesmans@ehb.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/08/2019

Datum interview: 05/09/2019 (tss. 5 en 15 september)

Indiensttreding: 01/10/2019